Manuál 3.: Určování postav na sakrálních objektech

V tomto manuálu najdete seznam postav, která se objevují na sakrálních objektech, ať už jako socha nebo obraz.

Seznam je postupně doplňován, pokud narazíte na postavu, která v seznamu není popsána, dejte o tom vědět vedoucímu vašeho projektu nebo aktivity a my o ní vytvoříme nový záznam.

Navigace v abecedním seznamu:
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A

sv. Anežka
Česká řeholnice a princezna z rodu Přemyslovců, žila ve 13. století. Byla blahořečena až koncem 19. století a svatořečena v roce 1989, takže její vyobrazení jsou poměrně vzácná. Je jednou z českých patronek.
Způsob zobrazení a atributy: Řeholnice v hábitu s modelem kostela v ruce.

 

C

sv. Cyril
Byzantský filosof a řeholník z 9. století, společně se sv. Metodějem přišli na Velkou Moravu zvěstovat křesťanskou víru. Je známý také pod jménem Konstantin. Vytvořil písmo (hlaholici) pro zápis náboženských textů ve slovanském jazyce. Většinou je zobrazován společně s sv. Metodějem.
Způsob zobrazení a atributy: Muž s plnovousem ve zdobeném biskupském rouchu nebov prostém mnišském hábitu (pozdější zobrazování), kniha nebo svitek s písmeny hlaholice, anděl a lidé u nohou (není příliš časté).

 

D

sv. Dorota
Raně křesťanská panna-mučednice ze 3. století, patronka zahradníků a květinářů, nevěst a novomanželů, zároveň také ochránkyně proti moru.
Způsob zobrazení a atributy: dívka s košíkem květin a ovoce, s kyticí či s věncem růží. Častý výskyt spolu s ostatními morovými patrony na morových sloupech.

 

F

sv. Florián
Římský voják a mučedník, žil v druhé polovině 3. století na území dnešního Rakouska. Je patronem hasičů, kominíků, města Linec a Horních Rakous. Jeho sochy měly sloužit zejména jako ochrana proti požáru, jsou proto poměrně časté.
Způsob zobrazení a atributy: Voják ve zbroji a v přilbě s chocholem, kopí s praporem v ruce, vědro nebo jiná nádoba na vodu, kterou vylévá na (hořící) budovu u nohou.

 

J

sv. Jan Evangelista
Jeden ze čtyř autorů evangelií, příběhů o životě Ježíše Krista. Často vyobrazován u kalvárie, výjevu z ukřižování Ježíše, společně s Pannou Marií.
Způsob zobrazení a atributy: Mladý bezvousý muž v rouchu s kalichem, knihou nebo svitekem v ruce, doprovází ho orel.

sv. Jan Nepomucký
Český kněz a mučedník ze 14. století. Jeden z patronů českých zemí a jeden z nejčastěji zobrazovaných světců. Velmi populární v období baroka, jeho sochy se často nacházejí na mostech, neboť byl sám svržen z mostu do Vltavy.
Způsob zobrazení a atributy: Kněžské oblečení - roucho, ornát a čtyřhranná čepice, pět hvězd kolem hlavy, krucifix v ruce, palmová ratolest v ruce.

Ježíš Kristus
Ústřední postava křesťanského náboženství, jehož narozením začíná křesťanský letopočet. Žil v oblasti Izraele a Palestiny, byl ukřižovát v době vlády římského správce Pontia Piláta.

Způsob zobrazení a atributy: Různých typů zobrazení je velké množství, od dětského Krista, který doprovází různé světce (sv. Kryštofa, sv. Annu, Pannu Marii, sv. Josefa ad.), po zobrazení na křížových cestách, Ukřižování, Kalvárii, sousoší s ukládáním Krista do Hrobu ad. Klasické zobrazení dospělého krista jako mladého muže s vousy, s typickou obecně známou podobou tváře, na kolorovaných zobrazeních v červeném nebo bílém rouchu. Bývá také zobrazován jako pastýř s ovcí u nohou (možnost záměny se sv. Janem křtitelem), především na sepulchrálních (pohřebních) objektech. V bibli se také pro něj používá označení beránek boží, proto jeden z častých způsobů zobrazení je beránek se svatozíří podpírající kříž.

sv. Josef
Pěstoun Ježíše Krista, manžel Panny Marie. Byl povoláním tesař a tesařskému řemeslu učil i malého Ježíše.
Způsob zobrazení a atributy: Starý muž s plnovousem, často vede za ruku nebo nese v náručí Ježíška, atributy jsou tesařské náčiní a lilie.

 

L

sv. Ludmila
Česká světice a patronka z 10. století, babička sv. Václava, moudrá a sečtělá žena, která dohlížela na výchovu sv. Václava ve víře. Na pokyn Václavovy matky kněžny Drahomíry byla z politických důvodů zavražděna uškrcením, aby nebyla prolita její krev a nemohla se stát mučednicí. Přesto byla záhy svatořečena.
Způsob zobrazení a atributy: Starší žena v plachetce (závoji), s knihou v ruce, hlavním atributem je látka/šál ovinutý kolem krku.

 

K

Kalvárie
Vyobrazení Ukřižování Krista doprovázené postavami Panny Marie a sv. Jana Evangelisty.

 

M

sv. Metoděj
Byzantský filosof z 9. století. Společně se sv. Cyrilem přišel šířit křesťanství na Velkou Moravu a stal se později biskupem velkomoravské diecéze. V Římě před papežem obhajoval užívání slovanského jazyka při bohoslužbách, věnoval se také psaní filosofických a náboženských spisů, stejně jako jeho bratr.
Způsob zobrazení a atributy: téměř vždy je zobrazen spolu se sv. Cyrilem. Starý muž s plnovousem v kněžském/biskupském zdobeném ornátu, s knihou, s berlou nebo s pravoslavným (dvojitě kříženým) křížem.

sv. Mikuláš
Řecký biskup a světec ze 4. století, jeden z nejčastěji uctívaných a zobrazovaných světců. Patron námořníků, obchodníků, lékárníků, dětí a studentů. Podle legend vykoupil tři mladé dívky z hrozícího otroctví či od prodání do nevěstince, jindy vzkřísil tři zavražděné děti.
Způsob zobrazení a atributy: muž ve zdobeném biskupském ornátu s mitrou a s berlou, na knize, kterou drží v ruce nese tři hroudy zlata (nebo tři zlatá jablka, tři měšce se zlaťáky apod.), jindy se jako atributy objevují tři děti v kádi, případně kotva nebo loď.

 

P

Panna Maria
Matka Ježíše Krista, je jednou z nejčastěji zobrazovaných postav na sakrálních památkách. Existuje více způsobů jejího zobrazování.
Způsob zobrazení a atributy: Madona: žena s malým dítětem v náručí. Panna Maria Neposkvrněná: žena stojící na srpku měsíce a šlapající po hadovi nebo drakovi. Panna Maria Bolestná: žena s jedním nebo se sedmi meči zabodnutými (potom se nazývá sedmibilestná) do srdce. Panna Maria Ochranitelka: žena se širokým pláštěm, pod nímž je ukryto množství menších postaviček lidí. Existují i další způsoby, ale dvanáct hvězd kolem hlavy, srpek měsíce a modrý šat s červeným plášťěm jsou typické atributy. Velmi častým atributem, zvláště na obrazech, je také hořící srdce.

sv. Prokop
Český poustevník a řeholník z přelomu 10. a 11. století. Zakladatel benediktinského kláštera v Sázavě. Jeden z patronů českých zemí.
Způsob zobrazení a atributy: Mnich v prostém rouchu nebo opat ve zdobeném rouchu a v plášti s mitrou (špičatou čepicí), berla (hůl se stočeným horním koncem) v ruce, dáběl uvázaný na řetězu u nohou.

 

R

sv. Roch
Svatý poutník ke sv. Jakubu v Compostelle, původem z Francie ze 14. století. Nakazil se morem, ale přežil, stal se tedy patronem - ochráncem - proti moru. 
Způsob zobrazení a atributy: Muž v oděvu zdobeném svatojakubskou mušlí (symbolem poutníků) a poutnickou holí, odhrnuje lem oděvu, aby byla vidět jeho noha s morovou ranou. Doprovází ho pes, který mu líže rány, nebo přináší bochník chleba. Zobrazení se objevuje samostatně nebo na barokních morových sloupech.

 

S

sv. Šebestián
Raně křesťanský světec z přelomu 3. a 4. století z Milána. Sloužil v římském vojsku, avšak poté, co se zjistilo, že je křesťanem, nechal ho císař Dioklecián prostřílet šípy. Šebestián mučení přežil, ale po svém uzdravení znovu předstoupil před císaře, který ho nechal ubít v cirku a jeho tělo pohodit do stoky.
Způsob zobrazení a atributy: Nejčastěji zobrazován jako mladý muž v bederní roušce uvázaný u kůlu a prostřílený množstvím šípů, jindy šípy drží jako atribut v ruce, spolu s mučednickou palmovou ratolestí. Kvůli množství ran je morovým patronem a s jeho zobrazením se můžeme setkat na morových sloupech.

 

V

sv. Václav
Český patron a světec z 10. století, vládce českého knížectví. Snažil se o upevnění křesťanství a o zachování mírových vztahů s Východofranskou říší. Byl zavražděn roku 935 patrně na popud mladšího bratra Boleslava.
Způsob zobrazení a atributy: Mladý muž v panovnickém oděvu s pláštěm a s typickou knížecí čapkou/korunou, s kopím s praporce v ruce. Častá jsou rovněž zobrazení různých legendárních činností (např. svatý Václav sklízí a lisuje víno, osvobozuje vězně, vykupuje otroky apod.). Jezdecká zobrazení jsou méně častá, objevují se zejména od barokního období dále.

sv. Veronika
Učednice Ježíše Krista, podle legendy (v evangeliích o tom zmínka není) mu při křížové cestě otřela tvář do roušky, na které zůstal otisknutý Ježíšův obraz. Sv. Veroniku proto můžeme najít na 6. zastavení křížové cesty.
Způsob zobrazení a atributy: Žena držící látku s obrazem Ježíšova obličeje.

sv. Vít
Světec původem ze Sicílie z přelomu 3. a 4. století. Proti vůli otce vychováván v křesťanské víře, které se odmítl vzdát a ještě v dětském věku byl spolu se svými vychovateli mučen a popraven. Stal se patronem českých zemí, když sv. Václav získal jeho relikvie pro rotundu sv. Víta v Praze.
Způsob zobrazení a atributy: Chlapec v bohatém oděvu s mučednickou palmovou ratolestí, často s kohoutem u nohou, někdy též se lvem nebo s kotlem položeným na ohni.

sv. Vojtěch
Český patron a druhý pražský biskup z 10. století. Snažil se vykořenit přetrvávající pohanské prvky v českém knížectví a pro spory politické i náboženské české země několikrát opustil. Je autorem nejstarších českých duchovních písní. V roce 997 byl zavražděn na misii mezi pohanskými Prusy a již v roce 999 byl svatořečen.
Způsob zobrazení a atributy: Muž v biskupském oděvu s berlou a s mitrou, někdy s knihou v ruce.

 

Z

sv. Zikmund
Syn burgundského krále ze 6. století, později sám jako král nechal zabít svého syna. Svého činu litoval a uchýlil se do kláštera, později ovšem znovu zasáhl do složité politické situace kolem burgundského trůnu a byl s celou rodinou zajat franským králem a vhozen do studny. Jeho kult v našem prostředí zavedl Karel IV. a uvedl ho mezi české patrony.
Způsob zobrazení a atributy: Vousatý muž s královskou korunou, žezlem a jablkem, v bohatém oděvu, někdy též s mečem.