Projekt: Dokumentace menších historických objektů

Popis a dokumentace cenných či zajímavých historických objektů, drobných památek nebo krajinných prvků v kontextu s konkrétní krajinou, rodným krajem či částí obce - města.

Metody práce

Základní dokumentace vybraných lokálních historických objektů, které se dodnes dochovaly v alespoň částečně autentické formě, hrozí jim zánik nebo necitlivá oprava. Může se jednat o památkově chráněné objekty nebo objekty ležící mimo zájem památkové péče, vynikající svou historií či uměleckým zpracováním.

  • Terénní výzkum, fotodokumentace objektu a jeho prostředí
  • Základní popis objektu (typ, dispozice, velikost) a jeho prostředí.
  • Dohledání objektu ve starých katastrálních mapách.
  • Dohledání dostupných dokumentů k proměnám objektu v čase (obce, archivy, muzea, pamětníci)
  • Pokus o zaznamenání ústních pramenů, pokud se jedná o rodný kraj.
  • Dohledání historických fotografií, pohlednic nebo dalších dokumentů a jejich digitalizace.

 

Vedoucí projektu:

Luboš Machačko, Lukáš Černý

Popis projektu

Pomozte na stránkách Patrimonie vytvořit interaktivní mapu a s ní propojený informační katalog památek regionálního významu (staré městské nebo vesnické domy, usedlosti se zdobnými prvky a motivy lidové architektury) a zajímavých menších historických a sakrálních objektů (smírčí kříže, staré pomníky, milníky, boží muka, kapličky, kříže na rozhraní pozemků a polností) tím, že je lokalizujete, zdokumentujete a o získané informace doplníte databázi.

Jestliže se ve vašem okolí nachází nějaká stavba (stará roubená chalupa, stodola, hospodářský dvůr, městský dům se zajímavě zdobenou fasádou apod.) nebo drobný historický objekt (boží muka, kaplička, smírčí kříž apod.), který vás z nějakého důvodu zaujal, pokuste se ho poznat, pochopit a o své poznání a výsledky se podělit s ostatními. Zkuste se podílet na vytvoření katalogu, který bude sloužit jako zdroj informací a poznání široké veřejnosti.

V našem okolí se nachází veliké množství zajímavých historických objektů, které na první pohled nemusí mít žádnou historickou nebo památkovou hodnotu. Při bližším poznání jeho historie a okolností, které vedly k jeho postavení a materiálů, ze kterých je postaven, pomalu odhalíte hodnoty a vazby, které zůstávají náhodným kolemjdoucím skryty. Každý objekt či památka má svou historii a své osobní dějiny, které ji činí neopakovatelnou a v jistém slova smyslu nenahraditelnou. Stejně jako lidé žijí své životy, tak i památka putuje časem od svého zrodu k neodvratnému zániku. Zkuste vámi vybraný objekt rozkrýt, dostat se mu pod kůži, zaznamenat jeho současnou podobu, zjistit jak vypadal před deseti dvaceti lety, jak vypadal v době svého vzniku a vypátrat čím vším musel projít a jaké události se na něm podepsaly. Téměř každý objekt v historických lokalitách měl svou funkci a úlohu.

Zvláště si všímejte jeho umístění v krajině. Žádná stavba se na svém místě nenachází náhodou. Vždy měla svůj účel a místo pro její postavení bylo většinou pečlivě vybráno. Zkoumejte souvislosti objektu s jeho nejbližším okolím. Pátrejte, jak vypadalo okolí památky v minulosti. Srovnejte jeho podobu s tím, jak vypadá nyní. Objekty byly často umísťovány na specifická místa – na křižovatky cest, rozhraní pozemků nebo místa mimořádných událostí. V jejich bezprostředním okolí se vysazovaly stromy nebo umísťovaly lavičky určené k odpočinku a výhledu do krajiny. Lidovou architekturu dotvářely ploty, cesty, sady, sušárny ovoce, včelíny, atd. V městských domech často bývaly i malé krámky, dílny řemeslníků, staré hospůdky a výčepy. Mnohé z toho se již nezachovalo, a tak často stará chalupa nebo jiný historický objekt stojí sám o sobě, osamocen, opuštěn, bez jakýchkoli souvislostí s okolím. Ale mnohé z toho, co se nedochovalo ve hmotné podobě lze nalézt na starých fotografiích, grafikách, obrazech nebo v obecních a městských kronikách. Proto i tyto prameny jsou nezanedbatelnou a velmi podstatnou součástí, ze které můžeme vyčíst jejich historii. Ztrácející se příběhy památek si často ještě pamatují staří pamětníci z dob svého mládí. Mnohá paměť je zachována v regionálních archivech a muzeích v dokumentech, které jsou často považovány za bezcenné. Mnoho dokumentárních materiálů se však často nalézá zapomenuta na starých půdách nebo přímo u samotných pamětníků starých dob. Bohužel ne vždy se dostanou do správných rukou – do muzeí či archivů. Velká část nadobro mizí při stavebních úpravách objektů či likvidaci pozůstalostí. Tím se definitivně ztrácí cenné informace z regionální historie. Terénním výzkumem lze ještě dnes mnohé zachránit pro další generace.

Zkuste si na okamžik vyzkoušet práci badatele a znovuobjevit kouzlo a malebnost místa, které se během doby změnilo. Najděte fotografie nebo pohlednice, kde je vámi zkoumaný objekt zobrazen ve své plné kráse, spolu se svým původním okolím. Porovnejte obrázky se skutečností. Porovnejte minulost a přítomnost. Najděte zásadní rozdíly a pokuste se formulovat, jak fungovaly vztahy mezi objektem a tím co ho obklopovalo v minulosti a jak tyto vztahy fungují dnes.

Smyslem projektu je uvědomit si jedinečnost drobných historických nejen památkově chráněných objektů regionálního významu a jejich důležitost ve vztahu s krajinou a jejími obyvateli. Poznání těchto památek nám pomůže pochopit přirozenou strukturu historického uspořádání intravilánu sídla (obce či města), souvislosti a dnes již často nezřetelnou logiku vztahu historického objektu a jeho prostředí.