Projekt: Historie školy

Navštěvujete školu s dlouholetou tradicí? Nebo jste absolvovali základní školu, jejímiž chodbami žáci procházeli už před mnoha desetiletími?  Pátrejte po informacích z bohaté minulosti této vzdělávací instituce, zdokumentujte zajímavé vzpomínky bývalých studentů, kteří se dnes řadí mezi pamětníky. Nahlédněte do starých školních kronik, jež vypovídají nejen o životě za branou budovy. 

Lokalizace

celá ČR

Metody práce

1/ Výběr a lokalizace existující (případně již zaniklé) základní, nebo střední školy s dlouhověkou historií.

2/ Dohledání a výběr údajů z dostupných archivních písemných materiálů (školní kronika, obecná nebo městská kronika, publikace o obci/městě apod.).

3/ Zaznamenávaní vzpomínek pamětníků, kteří vybranou školu navštěvovali nebo v ní vyučovali.

4/ Zpracování získaných informací a zveřejnění na stránce vlastní aktivity.

Vedoucí projektu:

Pavel Vaško

Popis projektu

Po rodině je škola druhou nejdůležitější institucí, která nás ovlivňuje, vychovává. A také nás i systematicky vzdělává, připravuje do života. I když nyní cestu ze školy považujete za mnohem příjemnější, než tu opačným směrem, po letech pravděpodobně budete na to vzpomínat s nostalgií, úsměvem a snad i vděčností. Jestli střední škola, kterou navštěvujete, případně základní, jíž jste jako mladší žáci navštěvovali, měří svoji historii na desetiletí či dokonce staletí, zkuste probádat, jakými změnami za tu dobu přešla nejen budova a její vybavení, ale zejména samotná výuka. Ptejte se těch, kteří v lavicích sedávali před dvaceti, padesáti i více lety, co a jak se učili, jaké jsou jejich vzpomínky. Pamatují si ještě veselé i vážné zážitky, své tehdejší šprýmy, rošťárny a lumpárny? Vskutku byli tou „lepší“ generací, než je ta vaše, jak to občas slýcháváte? A lze to vůbec takto jednoduše porovnat?

O čem vypovídají zápisy v staré školní kronice? Často odráží i celospolečenské události, a tím mohou být z hlediska historického nejen zajímavé, ale i významné. Například za Protektorátu Čech a Moravy se městské a obecné kroniky musely odevzdat. Ty školní ale ne, a tak i přes cenzuru a obavy z možných důsledků byly do nich někdy zapsány informace přímo nebo nepřímo odrážející těžkou dobu války, útlaku a nesvobody. 

Nahlédněme do minulosti i o něco hlouběji. Školy obecné, měšťanské či gymnázia měli kdysi lidé v úctě a učitel spolu s farářem patřili zejména na venkově k osobám velmi váženým. Své vzdělávací zařízení často zmiňují i staré kroniky obcí, v nichž byly – a někde dodnes ještě jsou – malotřídní základní školy pro žáky prvního stupně, kteří se učí spolu jenom ve dvou - třech třídách. Pokud jste takovou malotřídku kdysi v místě svého bydliště navštěvovali, zajímejte se o její historii. Je úzce spjata se životem předků většiny současných obyvatel obce, pravděpodobně i těch vašich.

Když se rozhodnete pro zdokumentování „malých“ dějin střední školy, kterou navštěvujete, jistě vám vaši učitelé pomohou alespoň radou. Toto bádání nejen pozitivně ovlivní váš vztah ke škole a přinese Vám mnoho zajímavých poznatků, ale jeho výsledky se mohou stát základem zajímavých forem prezentace. Od zveřejnění na internetové stránce školy, přes informační panely, jež mohou dokumentovat vaši práci v jejich prostorách i mimo nich, až po knižní publikaci. Přibývá gymnázií i jiných středních škol, které svoji historii vydaly tiskem. Možná se vaše aktivita stane podnětem vzniku podobné publikace obohacené o vámi získané informace, poutavé vzpomínky bývalých studentů nebo ukázky zajímavých záznamů z kronik a jiných archivních dokumentů.  

Úlohy

Založení stránky vlastní aktivity

   Název aktivity

   Lokalizace

   Popis

1/ Stručná historie školy

2/ Zajímavosti ze školní kroniky

3/ Zaznamenání vzpomínek pamětníků

4/ Fotogalerie

A) Založení stránky vlastní aktivity

Stránku s vlastní aktivitou si můžete založit již na začátku plnění úkolů a vložit do ní první základní informace. Ty pak lze kdykoli po přihlášení doplňovat a upravovat.

Jak na to:

Při přihlašování do programu Patrimonia, zakládání vlastní aktivity v rámci vybraného projektu a jejich následných úprav vás usměrní tyto pokyny.

Na levé straně od úvodní ilustrační fotky projektu na začátku této stránky je odkaz „aktivity projektu“. Po jeho otevření se zobrazí stránka se seznamem již založených aktivit. Když jste do Patrimonie přihlášeni, pod seznamem se zobrazuje odkaz: „Založit vlastní aktivitu“. Pokud se ale zobrazuje text „Po přihlášení můžete založit vlastní aktivitu“, znamená to, že:

a) zatím jste si nevytvořili svůj profil účastníka -> klikněte na odkaz „Nová registrace“,

b) nejste právě k svému profilu přihlášeni pomocí mailové adresy a hesla, které se zadávají do kolonek pod ikonou knihy na levé straně libovolné stránky Patrimonie,

c) nejste přihlášeni k vybranému projektu –> klikněte na odkaz „přihlásit se k projektu“ pod jeho úvodní ilustrační fotografií na stránce projektů.

Po otevření stránky s vlastní aktivitou se zobrazí formulář s kolonkami:

B) Název aktivity

Zvolte název co nejstručněji a nejvýstižněji charakterizující základní cíl vaší práce (příklad: 227 let malotřídky v Urbanově).

C) Lokalizace

Obec, nebo město, okres a kraj, v němž se nachází škola, historií které se věnujete (příklad: obec Urbanov, okres Jihlava, kraj Vysočina). Budovu pak označte ikonkou v interaktivní mapě Google. Přístup k ní vám zajistí vedoucí projektu nebo koordinátorka programu Patrimonia.

Při lokalizaci školy v mapě využijte tyto ikony:

- základní škola

 

- střední škola

Jak pracovat s interaktivní mapou.

 

D) Popis

Do kolonky popis vkládejte získané informace uspořádané do systematické struktury, jejíž podobu si vytvoříte sami. Následující body vnímejte jako inspirativního průvodce úkoly, z nichž si vyberete ty, které odpovídají pro vás dostupným možnostem a údajům: 

 

1/ Stručná historie školy

 

Vyhledejte zajímavé informace týkající se minulosti dokumentované školy, např.:

 - kdy byla otevřena,

- kolik měla v jednotlivých obdobích tříd a přibližně studentů,

- významné události, jež se v budově školy odehrály, nebo kterých se studenti účastnili, např. návštěvy státních představitelů, setkání studentů s proslulými vědci, umělci apod., aktivity studentů v přelomových dějinných obdobích a případné důsledky (období 1. a 2. světové války, vzniku první republiky, nástupu KSČ k moci, listopad 1989…)

- významné osobnosti, které školu navštěvovali nebo působili v pedagogickém sboru,

- důležité změny týkající se budovy: přestavba, rozšíření, otevření speciálních laboratoří, sportovišť, následky živelných pohrom (požár, záplavy),

- důležité změny v zaměření a metodice výuky.

Jak na to:

Nejlepšími rádci při hledání informací o historii školy, kterou navštěvujete, nebo jste navštěvovali, jsou vaši nynější nebo bývalí učitelé, zejména ti, jejichž profesní život je spjat se školou již delší dobu. Jistě vám některé údaje sami poskytnou, nebo poradí kde je najít. Některé školy mají svou historii podrobně zpracovanou a vydanou knižně povětšinou při příležitosti významného výročí. Tu pak stačí prolistovat, zajímavé a důležité informace chronologicky zpracovat do stručného přehledu. Základní údaje lze dohledat i v různých ročenkách a publikacích, které vydala škola, obec nebo město.

 

2/ Zajímavosti ze školní kroniky

- obsahové: zajímavé úryvky – příběhy, popisy událostí ve škole, obci/městě, společnosti.

Jak na to:

Školní kronika může ukrývat různé záznamy, nejen ty plné strohých faktů o dění ve škole. Protože nebyla striktní pravidla, obsah do jisté míry závisel od zapisovatele, který ji v dané době vedl. Proto ve staré kronice můžete objevit záznamy týkající se života v obci či městě, ale i zmínky o celospolečenských událostech. zaujmou, oskenujte (ofoťte) a pak ty nejzajímavější podle vlastního výběru zmiňte ve výsledcích své aktivity a dokumentujte pořízenými digitálními kopiemi.

- jazykové: ukázky stylu písma, archaizmů, nářečové prvky, pro jednotlivá období charakteristické stylistické konstrukce, apod.

Jak na to:

Tím nejdůležitějším autentickým zdrojem informací o historii školy a událostech, jež s ní souvisely, jsou originální školní kroniky. I když je možná nad vaše možnosti je podrobně prostudovat, zkuste v nich alespoň pozorně listovat, jistě vás zaujmou a mnohé v nich objevíte. Uvidíte, jak se měnil styl ručně psaného písma, při víc než staletých záznamech můžete sledovat i vývoj českého jazyka, u zápisů z dob Rakousko-uherské monarchie možná i německý text psaný švabachem. Když se začtete do textů z dob první republiky, případně starších, jistě odhalíte archaické výrazy a slovná spojení, příklady dnes již nepoužívané stylistiky apod.  Tyto zajímavosti citujte, popište, případně i zdokumentujte pomocí digitální kopie (sken nebo fotografie).

3/ Zaznamenání vzpomínek pamětníků - bývalých žáků, studentů nebo učitelů z řad nejstarší generace

Jak na to:

V případě výběru obecné malotřídky, kterou jste navštěvovali v obci, kde bydlíte, jistě nebude problém za pomoci současného ředitele, učitelů, vlastních příbuzných, známých sousedů apod. najít v blízkém okolí alespoň jednoho pamětníka, který školu kdysi dávno navštěvoval nebo v ní učil. Někteří starší obyvatelé obce si malotřídku možná pamatují ještě z vyprávění dnes již nežijících předků. V takovýchto živých vzpomínkách se ukrývá to, co neprozradí žádná kronika – příběhy, osobní zážitky a pohled na někdejší učitele, podmínky či způsob výuky, školní režim i samotný život malého žáčka v dobách minulých. Setkejte se s takovým pamětníkem, povídejte si s těmi, kteří vám mohou předat své nebo od předků sdílené vzpomínky a zaznamenejte je písemně, případně na mikrofon. Samozřejmě můžete nahrát i rozhovor, který po přípustných „kosmetických“ úpravách nenarušujících obsah (pomoc vám poskytne koordinátorka programu) a se souhlasem narátora máte možnost zveřejnit na stránkách Patrimonie. Jinou možností je vzpomínky písemně zpracovat do stručného textu, v němž si můžete odzkoušet své literární nadání. Získané informace však nepřikrášlujte ani nezkreslujte.

V případě školy ve větším městě vám s hledáním vhodného pamětníka mohou pomoci učitelé, případně i jiní její zaměstnanci, ale i vaši starší příbuzní nebo známí. Mnohé střední školy při výročích svého založení pořádají slavnostní setkání bývalých absolventů. Databáze kontaktů, podle níž se rozesílaly pozvánky, je dalším dobrým vodítkem při hledání vhodného pamětníka. Když ho „ulovíte“ a jeho vzpomínky vás zaujmou, zdokumentuje je. Případně ve spolupráci s vedením školy zorganizujte na její půdě besedu bývalého studenta s těmi současnými. Stránku své aktivity pak můžete obohatit o video nebo audio ukázku či prezentaci s komentovanými fotografiemi z této akce. Soubory můžete nahrát pomocí střední ze tří ikon zobrazujících se vedle názvu vaší aktivit v seznamu aktivit.

 

4/ Fotogalerie – historie a současnost školy objektivem fotoaparátu

Jak na to:

Rozmyslete si, co byste chtěli ofotit do fotodokumentace zobrazující současnost školy. Myslete na to, že obvykle jsou zajímavější fotky „živé“, za běžného denního ruchu ve škole, ne prázdné, vzorně uklizené místnosti. Fotodokumentaci doplňte o digitální kopie zajímavých starých fotografií, které se vám objevit při studiu historie školy, zapůjčit si ze školního archivu či od některého z oslovených pamětníků, bývalých studentů. Když pomocí ikony „přidat přílohu“ u názvu vaší aktivity obrázek vložíte v standardním formátu png, jpg, automaticky se fotogalerie vytvoří a všechny další digitální snímky se do ní přiřadí. Při ukládání obrázku do fotogalerie mějte na paměti jeho vhodný název, zejména když na něj někde v popisu odkazujete.  

Při každém opouštění stránky vaší aktivity nezapomeňte pomocí odkazu „odeslat“ uložit nově vložené informace nebo provedené úpravy.