ÚTAM AV ČR

Organizátorem a hlavním odborným garantem studentského vědeckého programu Patrimonia je Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.

Ústav se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze. Výzkum se zaměřuje především na stavební konstrukce a dále na mechaniku materiálů, mechaniku porušování, mikro-mechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

Důležitou součástí našeho výzkumu je také rozvoj nových metod diagnostiky, hodnocení stavebních materiálů a konstrukcí a orientace na problémy spojené se záchranou a zachováním historických budov a sídel.

V roce 2012 bylo otevřeno nové pracoviště – Centrum Excelence Telč, kde se odborníci mimo jiné věnují výzkumu v oblasti památkové vědy, především pak výzkumu konzervačních materiálů, technologií a metod restaurování, konsolidace a ochrany pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti stavu památek. Výzkum se zaměřuje i na řešení problémů udržitelnosti historických sídel a integrace památek do urbanizovaného prostředí. Dále se zabývá výzkumem dopadů přírodních katastrof na stavební konstrukce se zvláštním zřetelem k udržitelnosti kulturního dědictví a výzkumem postupů a technologií pro zmírnění škod způsobených tímto nebezpečím.

Centrum Excelence Telč nabízí účastníkům programu Patrimonia přednášková pásma zaměřená na různá témata památkové vědy a zájemci o vědeckou práci se také mohou zapojit do stáží v jeho laboratořích.